Wysoka cena zgodności

Liczba odsłon: 121

Inżynie­ro­wie two­rzą­cy no­we roz­wią­za­nia sprzę­to­we i pro­gra­mo­we sta­ra­ją się, by by­ły one w sze­ro­kim za­kre­sie zgod­ne z do­tych­czas ist­nie­ją­cy­mi. Zgodność wstecz­na (ang. back­ward com­pa­ti­bi­li­ty) po­zwa­la po­sia­da­czom no­wych kom­pu­te­rów wy­ko­rzys­tać po­sia­da­ny sprzęt i opro­gra­mo­wa­nie, a użyt­kow­ni­kom no­we­go opro­gra­mo­wa­nia — zgro­ma­dzo­ną bi­blio­te­kę do­ku­men­tów, apli­kac­ji i mo­du­łów roz­sze­rza­ją­cych. Niekiedy jed­nak ta zgod­ność obra­ca się prze­ciw­ko pro­du­cen­to­wi roz­wią­za­nia. Poniższy ar­ty­kuł przed­sta­wia stu­dium dwóch ta­kich przy­pad­ków.

Com­mo­dore 128

Komputer Com­mo­dore 64 jest zja­wi­skiem. Zastąpił on w 1982 ro­ku swo­je­go po­przed­ni­ka, po­pu­lar­ny mo­del VIC-20 i prze­bo­jem zdo­był ry­nek, sprze­da­ny w re­kor­do­wej licz­bie eg­zem­pla­rzy. Stało się tak mi­mo bar­dzo ogra­ni­czo­nej zgod­no­ści z VIC-20. Posiada­cze po­przed­nie­go mo­de­lu mog­li za­cho­wać nie­któ­re pe­ry­fe­ria, gdyż ich złą­cza nie zmie­ni­ły się w ża­den spo­sób, a tak­że uży­wać pro­gra­mów VIC-20 na­pi­sa­nych w ję­zy­ku BASIC, cza­sem tyl­ko mu­sząc wpro­wa­dzić do nich ja­kieś zmia­ny. Jednak wszyst­kie pro­gra­my na­pi­sa­ne w ję­zy­ku ma­szy­no­wym, nie­za­leż­nie od te­go, czy za­pi­sa­ne w ma­ga­zyn­kach (ang. cart­ridge), czy na taś­mach lub dys­kiet­kach, wy­ma­ga­ły opra­co­wa­nia od no­wa. Komputer C-64 dys­po­no­wał jed­nak na ty­le więk­szy­mi moż­li­woś­cia­mi w za­kre­sie gra­fi­ki i dźwię­ku, że ni­ko­mu to nie prze­szka­dza­ło. Szybko po­wsta­ły du­żo lep­sze gry i pro­gra­my użyt­ko­we, VIC-20 po­szedł w od­staw­kę, a C-64 na zaw­sze za­pi­sał się w his­torii in­for­ma­ty­ki.

Commodore VIC-20 i 64
Com­mo­dore VIC-20 oraz C-64
Źródło: www.wikipedia.org

Podczas opra­co­wy­wa­nia ko­lej­ne­go mo­de­lu pro­jek­tan­ci mu­sie­li wziąć pod uwa­gę milio­ny sprze­da­nych eg­zem­pla­rzy C-64. Nowy kom­pu­ter miał po­zwo­lić wy­ko­rzys­tać ol­brzy­mie iloś­ci sprzę­tu i opro­gra­mo­wa­nia opra­co­wa­ne­go dla swo­je­go po­przed­ni­ka, za­pew­nia­jąc so­bie w ten spo­sób na­tych­mias­to­wą prze­wa­gę na ryn­ku. Jednocześ­nie mu­siał mieć na ty­le lep­sze pa­ra­met­ry tech­nicz­ne, by przy za­ku­pie nikt nie brał pod uwa­gę star­sze­go mo­de­lu.

Tak po­wstał Com­mo­dore 128. Składa się on we­wnętrz­nie z trzech kom­pu­te­rów i dwóch sys­te­mów wi­zyj­nych. Pierwszy „kom­pu­ter” to od­po­wied­nik C64, wraz ze sztan­da­ro­wym ukła­dem gra­ficz­nym VIC-II i dźwię­ko­wym SID, któ­re za­de­cy­do­wa­ły o suk­ce­sie C64. Drugi jest pra­wie iden­tycz­ny, jed­nak dzia­ła z dwu­krot­nie wyż­szym tak­to­wa­niem pro­ce­so­ra, ma do­stęp do 128 KiB pa­mię­ci opera­cyj­nej i mo­że pra­co­wać z ekra­nem o roz­dziel­czoś­ci 640×200 pikse­li lub 80×25 zna­ków — to w owych cza­sach by­ły pa­ra­met­ry sprzę­tu pół-pro­fes­jo­nal­ne­go. Trzeci za­wie­ra mi­kro­pro­ce­sor Zilog Z80, rów­nież ma do­stęp do 128 KiB pa­mię­ci i gra­fi­ki wy­so­kiej roz­dziel­czoś­ci i dzię­ki zgod­no­ści z sys­te­mem opera­cyj­nym CP/M Plus po­zwa­la uru­cha­miać pro­fes­jo­nal­ne pa­kie­ty biu­ro­we ta­kie jak WordStar, dBase czy Turbo Pascal.

Commodore 128
Com­mo­dore 128
Źródło: www.wikipedia.org

Projekt­an­ci C-128 nie pow­tó­rzy­li też błę­du po­peł­nio­ne­go przy okaz­ji opra­co­wy­wa­nia ro­dzi­ny 264 i za­sto­so­wa­li te sa­me złą­cza urzą­dzeń zew­nętrz­nych, co w C-64. Nowy kom­pu­ter po­zwa­lał na­wet uży­wać sta­rych ma­ga­zyn­ków z opro­gra­mo­wa­niem C-64, auto­ma­tycz­nie prze­łą­cza­jąc się w tryb zgod­no­ści.

Dlaczego za­tem pa­mię­ta­my dziś C-64, a C-128 jest rzad­ką cie­ka­wost­ką? Część wi­ny moż­na zło­żyć na karb właś­nie tej do­sko­na­łej zgod­no­ści wstecz­nej. Nowy kom­pu­ter po­zwa­lał ko­rzy­stać z ol­brzy­miej więk­szoś­ci sprzę­tu i opro­gra­mo­wa­nia i choć w try­bie zgod­no­ści nie­dos­tęp­na by­ła ani zwięk­szo­na szyb­kość prze­twa­rza­nia, ani więk­sza pa­mięć, ani dos­ko­nal­sza gra­fi­ka, pro­gra­my speł­nia­ły wy­ma­ga­nia użyt­kow­ni­ków do­sta­tecz­nie do­brze. Wydawnic­twa, za­miast pró­bo­wać stwo­rzyć ry­nek opro­gra­mo­wa­nia pi­sa­ne­go kon­kret­nie dla C-128, wo­la­ły ce­lo­wać w milio­no­wy ry­nek C-64, co zresz­tą wca­le nie wy­klu­cza­ło moż­li­woś­ci sprze­da­wa­nia tych sa­mych pro­gra­mów po­sia­da­czom C-128.

Tylko nie­licz­ne pro­gra­my pra­co­wa­ły w pod­sta­wo­wym try­bie C-128 i wy­ko­rzys­ty­wa­ły zwięk­szo­ne moż­li­woś­ci sprzę­tu. Nieco wię­cej by­ło ta­kich, któ­re nie wy­ma­ga­ły prze­łą­cze­nia w tryb zgod­no­ści i po­zwa­la­ły uzys­kać więk­szą szyb­kość prze­twa­rza­nia. Olbrzymia więk­szość trak­to­wa­ła C-128 po pros­tu jak now­szą od­mia­nę C64.

Sytuacji nie po­pra­wia­ła ce­na kom­pu­te­ra. Com­mo­dore 64 za­raz po pre­mie­rze kosz­to­wał 595 do­la­rów, jed­nak na po­cząt­ku 1985 ro­ku je­go ce­na spad­ła już do po­zio­mu 150 do­la­rów. C-128, skła­da­ją­cy się nie­ja­ko z trzech od­dziel­nych kom­pu­te­rów, kosz­to­wał za­raz po pre­mie­rze 300 do­la­rów — tyl­ko dzię­ki znacz­nie niż­szej mar­ży. Owszem, za te 300 do­la­rów użyt­kow­ni­cy otrzy­my­wa­li du­żo lep­szy kom­pu­ter, jed­nak z po­wo­du bra­ku de­dy­ko­wa­ne­go opro­gra­mo­wa­nia mog­li go wy­ko­rzys­ty­wać je­dy­nie ja­ko nie­co lep­szą wer­sję dwu­krot­nie tań­sze­go i wciąż pro­du­ko­wa­ne­go C-64.

Kolejnym gwoź­dziem do trum­ny by­ła zgod­ność z sys­te­mem CP/M. Owszem, czy­ni­ło to z C-128 kom­pu­ter pół­pro­fes­jo­nal­ny i po­zwa­la­ło użyć wy­so­kiej kla­sy opro­gra­mo­wa­nia ko­rzys­ta­ją­ce­go z po­więk­szo­nej pa­mię­ci oraz roz­dziel­czoś­ci obra­zu. Problem w tym, że C-128 nie jest do­brym sta­no­wis­kiem pra­cy CP/M. Zastoso­wa­ny mi­kro­pro­ce­sor Z80 ma tak­to­wa­nie za­led­wie 2 MHz, pod­czas gdy więk­szość kom­pu­te­rów zgod­nych z CP/M — 4 MHz lub 6 MHz, co da­wa­ło dwu- lub trzy­krot­nie więk­szą wy­daj­ność.

Dodatkowo, wszyst­ko to dzia­ło się w cza­sie, gdy ry­nek sztur­mem zdo­by­wa­ły klo­ny IBM PC. W 1981 ro­ku po­ja­wił się mo­del 5150, w 1983 — 5160 (XT), a w 1984 — 5170 (AT). Wszystkie by­ły du­żo droż­sze od pro­duk­tów fir­my Com­mo­dore, jed­nak mia­ły znacz­nie więk­sze moż­li­woś­ci i da­wa­ły zgod­ność z ogólno­świa­to­wym stan­dar­dem sprzę­tu i opro­gra­mo­wa­nia. Niektóre klo­ny nie by­ły zresz­tą aż tak du­żo droż­sze: ze­staw C-128 ze sta­cją dys­ków 1571 kosz­to­wał oko­ło 600 do­la­rów, pod­czas gdy już za 1 000 do­la­rów moż­na by­ło ku­pić je­den z prost­szych mo­de­li Tandy 1000.

Nie ozna­cza to, że kom­pu­ter C-128 był cał­ko­wi­tą po­raż­ką ryn­ko­wą. Według Wiki­pedii sprze­da­nych zo­sta­ło po­nad 5 milio­nów eg­zem­pla­rzy tej, cał­kiem uda­nej prze­cież, ma­szy­ny i choć sta­no­wi to co naj­wy­żej po­ło­wę pro­duk­cji C-64, jest bar­dzo do­brym wy­ni­kiem. Jednak za­miast po­pu­lar­niej­szym na­stęp­cą i za­stęp­cą C-64, stał się cie­ka­wost­ką do­ce­nia­ną przez nie­licz­nych i po­zba­wio­ną de­dy­ko­wa­ne­go opro­gra­mo­wa­nia. W try­bie C-64 dzia­łał tak do­sko­na­le, że bar­dziej opła­ca­ło się pi­sać pro­gra­my dla C-64. W try­bie C-128 da­wał du­żo więk­sze moż­li­woś­ci, jed­nak ry­nek był zbyt wą­ski, by ko­mu­kol­wiek opła­ca­ło się je wy­ko­rzys­ty­wać. W try­bie CP/M był na ty­le prze­cięt­ny, że rzad­ko był w nim wy­ko­rzys­ty­wa­ny.

Operating System/2

System MS-DOS był na po­cząt­ku lat 80-tych ubieg­łe­go wie­ku wy­star­cza­ją­co do­bry, by sta­no­wić pod­sta­wę dzia­ła­nia pierw­szych kom­pu­te­rów ro­dzi­ny IBM PC. Wraz ze zwięk­sza­niem się mo­cy obli­cze­nio­wej i moż­li­woś­ci kom­pu­te­rów oraz wy­ma­gań sta­wia­nych wo­bec nim przez użyt­kow­ni­ków po­ja­wi­ła się po­trze­ba za­ist­nie­nia no­we­go sys­te­mu opera­cyj­ne­go. Powinien on za­pew­niać wy­so­ki po­ziom zgod­no­ści z do­tych­cza­so­wym opro­gra­mo­wa­niem kom­pu­te­rów PC, któ­re­go ilość zwięk­sza­ła się z dnia na dzień. Jednocześ­nie jed­nak no­wy sys­tem po­wi­nien prze­no­sić prze­twa­rza­nie na wyż­szy po­ziom, po­zwa­la­jąc ko­rzy­stać z bez­piecz­ne­go i sta­bil­ne­go śro­do­wis­ka wie­lo­za­da­nio­we­go z gra­ficz­nym inter­fej­sem użyt­kow­ni­ka.

Doskonała okaz­ja po­ja­wi­ła się w 1987 ro­ku, wraz z pre­mie­rą no­wej ro­dzi­ny kom­pu­te­rów oso­bis­tych kon­cer­nu IBM: Personal System/2. Początki by­ły jed­nak trud­ne. System OS/2 1.0 po­ja­wił się z opóź­nie­niem i nie dys­po­no­wał wie­lo­ma funk­cja­mi, któ­ry­mi miał się ce­cho­wać. Opracowa­ne w ko­lej­nych la­tach na­stęp­ne wer­sje uzu­peł­nia­ły te bra­ki. OS/2 1.1 wpro­wa­dził gra­ficz­ny inter­fejs użyt­kow­ni­ka oraz me­cha­niz­my ko­mu­ni­kac­ji mię­dzy­pro­ce­so­wej. OS/2 1.2 umoż­li­wił ob­słu­gę róż­nych sys­te­mów pli­ków i po raz pierw­szy ob­słu­gi­wał par­tyc­je HPFS. OS/2 1.3 wresz­cie za­wie­rał roz­sąd­ną licz­bę pro­gra­mów ob­słu­gi urzą­dzeń. Jednak ze wzglę­du na swój 16-bi­to­wy cha­rak­ter wszyst­kie te wer­sje cier­pia­ły na wspól­ne nie­do­sko­na­ło­ści, z któ­rych naj­więk­szą by­ła led­wie wy­star­cza­ją­ca i nie­sta­bil­na ob­słu­ga apli­kac­ji sys­te­mu MS-DOS.

Przełom na­stą­pił w 1992 ro­ku. OS/2 2.0 był pierw­szym po­pu­lar­nym 32-bi­to­wym sys­te­mem opera­cyj­nym wy­ko­rzy­stu­ją­cym moż­li­woś­ci mi­kro­pro­ce­so­rów Intel 80386 i zgod­nych. Szczególnie istot­na by­ła moż­li­wość two­rze­nia ma­szyn wir­tu­al­nych VM86, w któ­rych uru­cha­mia­ne mog­ły być do­wol­ne wer­sje sys­te­mu MS-DOS (lub in­ne­go po­dob­ne­go). Każda ma­szy­na wir­tu­al­na by­ła rea­li­zo­wa­na z wy­ko­rzys­ta­niem me­cha­niz­mu wy­własz­cze­nia (ang. pre­emp­tive mul­ti­task­ing) oraz stro­ni­co­wa­nia (ang. paging), a dzię­ki prze­chwy­ty­wa­niu za­strze­żo­nych roz­ka­zów ma­szy­no­wych OS/2 ob­słu­gi­wał jed­no­czes­ny do­stęp wie­lu pro­gra­mów do wspól­ne­go sprzę­tu i umoż­li­wiał ich współ­dzia­ła­nie.

W prze­ci­wień­stwie do po­przed­nich wer­sji, któ­re po­zwa­la­ły uru­cho­mić tyl­ko jed­ną ses­ję MS-DOS, któ­rej uży­wa­nie zna­czą­co spo­wal­nia­ło dzia­ła­nie kom­pu­te­ra i szyb­ko mog­ło pro­wa­dzić do je­go za­wie­sze­nia się, wir­tu­al­ne ses­je MS-DOSOS/2 2.0 dzia­ła­ły pra­wie do­sko­na­le. System rek­la­mo­wa­no wręcz ja­ko „DOS lep­szy niż MS-DOS” (ang. „better DOS than DOS”). Choć do­stro­je­nie śro­do­wis­ka wy­ma­ga­ło nie­prze­cięt­nej wie­dzy i cał­kiem spo­ro cza­su, każ­da ses­ja mog­ła otrzy­mać ściś­le do­sto­so­wa­ne za­so­by. Użytkow­nik mógł przy­dzie­lić ilość pa­mię­ci pod­sta­wo­wej i roz­sze­rzo­nej wy­star­cza­ją­cą da­ne­mu pro­gra­mo­wi, usta­lić próg wy­kry­wa­nia bez­czyn­no­ści, na­rzu­cić kwan­ty cza­su reali­zac­ji pro­gra­mu na pierw­szym pla­nie i w tle, przy­dzie­lić lub za­blo­ko­wać do­stęp do por­tów ko­mu­ni­ka­cyj­nych, a w ra­zie po­trze­by wy­łą­czyć reali­zac­ję pro­gra­mu w tle. Można by­ło uru­cho­mić wbu­do­wa­ną wer­sję MS-DOS lub do­wol­ną in­ną wer­sję sys­te­mu, na­wet za­pi­sa­ną na sta­rej dys­kiet­ce sys­te­mo­wej. Każda ses­ja mog­ła też ko­rzy­stać z in­ne­go ze­sta­wu pli­ków kon­fi­gu­ra­cyj­nych con­fig.sysautoexec.bat.

OS/2 2.1 z oknami DOS i Windows
Pulpit sys­te­mu IBM OS/2 z wi­docz­ny­mi ok­na­mi apli­kac­ji OS/2 (Presenta­tion Manager), DOS oraz Win­dows

Obsługa MS-DOS by­ła tak do­bra, że w każ­dej ses­ji moż­na by­ło uru­cho­mić… ko­pię śro­do­wis­ka gra­ficz­ne­go Micro­soft Win­dows. Koncern IBM, któ­ry prze­jął już wte­dy cał­ko­wi­cie pra­ce nad roz­wo­jem sys­te­mu, nie po­prze­stał jed­nak na tym. Wraz z OS/2 do­star­cza­na by­ła spe­cjal­nie do­sto­so­wa­na wer­sja Win­dows, któ­rą moż­na by­ło uru­cho­mić al­bo na od­ręb­nym pul­pi­cie, rów­no­leg­le z Workplace Shell, al­bo w spo­sób przez­ro­czy­sty, z ok­na­mi Win­dows po­ja­wia­ją­cy­mi się wśród okien OS/2 i prze­ni­ka­ją­cy­mi się z ni­mi. Co wię­cej, w OS/2 2.1 każ­da apli­kac­ja Win­dows mog­ła być uru­cho­mio­na w od­dziel­nej ses­ji i choć dra­ma­tycz­nie zwięk­sza­ło to za­po­trze­bo­wa­nie na pa­mięć opera­cyj­ną, usu­wa­ło jed­ną z naj­więk­szych wad Win­dows: moż­li­wość za­kłó­ce­nia pra­cy jed­nej apli­kac­ji śro­do­wis­ka przez in­ną uru­cho­mio­ną w tym sa­mym cza­sie. Hasło „DOS lep­szy niż MS-DOS” uzu­peł­nio­no wte­dy dru­gim: „Win­dows lep­sze niż Micro­soft Win­dows”.

Przez pe­wien czas, na eta­pie wer­sji 3.0, sys­tem osiąg­nął dość spo­ry suk­ces ryn­ko­wy. Koncern IBM pod­pi­sał z wie­lo­ma do­staw­ca­mi sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go umo­wy do­ty­czą­ce pre­in­sta­la­cji sys­te­mu, uru­cho­mił dział po­mo­cy tech­nicz­nej i pro­wa­dził (dość kon­tro­wer­syj­ną, skąd­inąd) kam­pa­nię re­kla­mo­wą. Ostatecz­nie jed­nak OS/2 prze­grał z kre­te­sem z ko­lej­ny­mi wer­sja­mi Micro­soft Win­dows i cał­ko­wi­cie znik­nął z ryn­ku. Choć moż­na wska­zać wie­le te­go przy­czyn, jed­ną był właś­nie po­ziom zgod­no­ści wstecz­nej, któ­ry uda­ło się osiąg­nąć.

Hasła re­kla­mo­we „DOS lep­szy niż MS-DOS” i „Win­dows lep­sze niż Micro­soft Win­dows” by­ły blis­kie praw­dy, jed­nak bar­dziej szko­dzi­ły pro­duk­to­wi, niż mu po­ma­ga­ły. Wiele osób ku­po­wa­ło OS/2 nie po to, by ko­rzy­stać z tek­sto­wych i gra­ficz­nych apli­kac­ji dla te­go sys­te­mu, lecz by spraw­niej uru­cha­miać ist­nie­ją­ce pro­gra­my DOSWin­dows. Nie za­chę­ca­ło to twór­ców opro­gra­mo­wa­nia do two­rze­nia wer­sji swo­ich pro­duk­tów de­dy­ko­wa­nych dla sys­te­mu OS/2. Większy zysk moż­na by­ło osiąg­nąć pro­du­ku­jąc apli­kac­je DOSWin­dows z wie­lo­mi­lio­no­wym ryn­kiem użyt­kow­ni­ków do­ce­lo­wych, obej­mu­ją­cym rów­nież po­sia­da­czy OS/2, niż spec­ja­li­zu­jąc się w wąs­kim ryn­ku te­go ostat­nie­go.

Sen o „plat­for­mie in­te­gru­ją­cej” skoń­czył się jed­nak wraz z wpro­wa­dze­niem 32-bi­to­wych wer­sji Win­dows – NT oraz 95 – i utra­tą zna­cze­nia przez MS-DOS. System OS/2 nie był w sta­nie uru­cha­miać 32-bi­to­wych apli­kac­ji Win­dows, a kon­cern IBM stra­cił wia­rę w swój pro­dukt i naj­pierw zmniej­szył tem­po je­go roz­wo­ju, a póź­niej cał­kiem go za­rzu­cił. Nieliczne pa­kie­ty opro­gra­mo­wa­nia OS/2 al­bo zo­sta­ły prze­nie­sio­ne z po­wro­tem do śro­do­wis­ka Win­dows (np. Corel­DRAW, WordPerfect), al­bo prze­sta­ły się li­czyć na ryn­ku (np. DeScribe).

Wysoki po­ziom zgod­no­ści OS/2 2.0 nie był oczy­wiś­cie je­dy­nym po­wo­dem po­raż­ki te­go sys­te­mu. Poczynione de­cy­zje archi­tek­to­nicz­ne sztucz­nie utrud­ni­ły prze­no­sze­nie opro­gra­mo­wa­nia Win­dows, zmniej­sza­jąc ilość de­dy­ko­wa­ne­go opro­gra­mo­wa­nia i wy­mu­sza­jąc nie­ja­ko moż­li­wość emu­lo­wa­nia te­go śro­do­wis­ka. Spore wy­ma­ga­nia sprzę­to­we z kolei opóź­ni­ły upow­szech­nie­nie się OS/2 do mo­men­tu, gdy Win­dows mia­ło już za­gwa­ran­to­wa­ną po­zyc­ję ryn­ko­wą. Nie wol­no też za­po­mi­nać o tym, że fir­ma Micro­soft, po­cząt­ko­wo w peł­ni wspie­ra­ją­ca two­rze­nie no­we­go sys­te­mu opera­cyj­ne­go, w pew­nym mo­men­cie prze­sta­ła grać czys­to, utrud­nia­ła roz­wój sys­te­mu i skry­cie roz­wi­ja­ła włas­ną kontr-pro­po­zyc­ję, zgod­ną nie z OS/2, lecz z Win­dows.

W osta­tecz­nym roz­ra­chun­ku za­pa­mię­ta­my jed­nak OS/2 ja­ko sys­tem opera­cyj­ny któ­ry do­sko­na­le spraw­dzał się w ro­li śro­do­wis­ka in­te­gru­ją­ce­go wie­lo­za­da­nio­we współ­dzia­ła­nie pro­gra­mów DOSWin­dows. Systemu właś­nie z te­go po­wo­du po­zba­wio­ne­go włas­ne­go, de­dy­ko­wa­ne­go opro­gra­mo­wa­nia wy­ko­rzy­stu­ją­ce­go funk­cje, któ­rych star­sze śro­do­wis­ka nie mia­ły: wie­lo­za­da­nio­wość, spraw­ne stro­ni­co­wa­nie, obiek­to­wy gra­ficz­ny inter­fejs użyt­kow­ni­ka czy wbu­do­wa­ny skryp­to­wy ję­zyk pro­gra­mo­wa­nia.

Pod­su­mo­wa­nie

Niestety, nie moż­na jed­no­znacz­nie stwier­dzić, czy zgod­ność wstecz­na jest po­zy­tyw­ną, czy ne­ga­tyw­ną ce­chą sprzę­tu i opro­gra­mo­wa­nia. Pokazane tu przy­kła­dy mo­gą na­su­wać wnio­sek, że zbyt wy­so­ki po­ziom zgod­no­ści szko­dzi pro­duk­to­wi i po­win­no się go uni­kać. Brak zgod­no­ści mo­że być jed­nak rów­nie – lub bar­dziej – szkod­li­wym czyn­ni­kiem, o czym opo­wiem w ko­lej­nym ar­ty­ku­le.

Bezpieczne wy­da­je się wy­ciąg­nię­cie wnios­ku, że pró­ba za­stą­pie­nia uda­ne­go i po­pu­lar­ne­go pro­duk­tu now­szym, cał­ko­wi­cie z nim zgod­nym, mo­że za­koń­czyć się po­raż­ką właś­nie z po­wo­du utrzy­my­wa­nia zgod­no­ści. Proble­mem w tym mo­men­cie sta­ją się ce­no­wy próg wejś­cia oraz na­sy­ce­nie ryn­ku. Użytkow­ni­cy są częs­to cał­ko­wi­cie za­do­wo­le­ni z po­sia­da­ne­go sprzę­tu i nie bę­dą skłon­ni wy­mie­niać go na now­szy, droż­szy, choć­by był lep­szy. Z kolei pro­du­cen­ci sprzę­tu i opro­gra­mo­wa­nia nie bę­dą in­we­sto­wać w roz­wój pro­duk­tów de­dy­ko­wa­nych dla no­we­go roz­wią­za­nia, je­że­li star­sze ma du­żo więk­szy udział w ryn­ku i gwa­ran­tu­je du­żo wyż­sze zys­ki.

Zmiana do­bre­go roz­wią­za­nia na lep­sze mu­si być po­prze­dzo­na grun­tow­nym ba­da­niem ryn­ku. Nowy pro­dukt mo­że dys­po­no­wać „za­bój­czą funkcjo­nal­noś­cią” (ang. killer fea­ture) któ­ra spo­wo­du­je, że sta­nie się on obiek­tem po­żą­da­nia mi­mo wyż­szych kosz­tów. Można też pró­bo­wać „wy­mu­sić” na użyt­kow­ni­kach wy­bór now­sze­go roz­wią­za­nia przez od­ci­na­nie do­stę­pu do ist­nie­ją­cej funkcjo­nal­noś­ci i two­rze­nie „pro­duk­tów wy­łącz­nych” (ang. ex­clu­si­ves), jed­nak ta­kie me­cha­niz­my dzia­ła­ją tyl­ko przy sztucz­nie ogra­ni­czo­nym ryn­ku. Prawdziwie wol­ny ry­nek, z któ­rym ma­my nie­ste­ty do czy­nie­nia co­raz rza­dziej, opie­ra się ta­kim ma­chi­na­cjom i po­wo­du­je, że re­wo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie prze­gry­wa cza­sem z gor­szym, ewo­lu­cyj­nie roz­wi­ja­nym.