RSS

Interfejs graficzny nie powinien być przegadany

Liczba odsłon: 27

Upowszech­nie­nie ekra­nów o du­żej roz­dziel­czoś­ci i licz­bie barw spo­wo­do­wa­ło, że inter­fej­sy gra­ficz­ne pro­gra­mów – kie­dyś opty­ma­li­zo­wa­ne pod ką­tem zmiesz­cze­nia jak naj­więk­szej iloś­ci in­for­mac­ji na jak naj­mniej­szej po­wierz­chni – za­częły roz­kwi­tać. Z jed­nej stro­ny to do­brze: nad­mier­na skró­to­wość zmniej­sza czy­tel­ność, zmu­sza­jąc użyt­kow­ni­ka do roz­szy­fro­wy­wa­nia skró­tów i prze­wi­ja­nia dłu­gich wy­cią­gów z in­for­mac­ja­mi. Nie wol­no jed­nak do­puś­cić do cze­goś prze­ciw­ne­go: nad­mier­ne­go prze­ga­da­nia i „roz­dmu­cha­nia” war­stwy wi­zu­al­nej, nie pro­wa­dzą­cych do więk­szej czy­tel­no­ści czy ja­sno­ści wi­zu­ali­za­cji, ale wręcz do przy­sło­nię­cia in­nych, po­ten­cjal­nie waż­niej­szych in­for­mac­ji.

Za przy­kład weź­my na­stę­pu­ją­ce po­le dia­lo­go­we, po­cho­dzą­ce z sys­te­mu Micro­soft Win­dows Vista:

i prze­pro­wadź­my kry­tycz­ną ana­li­zę wy­ko­rzys­ta­nia prze­strze­ni ok­na:

To, że dys­po­nu­je się ol­brzy­mią ilo­ścią miej­sca na ekra­nie nie ozna­cza, że na­le­ży więk­szość zmar­no­wać na ko­lo­ro­we pas­ki i przy­ci­ski oto­czo­ne ol­brzy­mią ilo­ścią wol­nej prze­strze­ni, istot­ne in­for­mac­je ści­ska­jąc ra­zem w nie­czy­tel­ną pap­kę. Pamiętaj­cie o tym pro­jek­tu­jąc włas­ne inter­fej­sy użyt­kow­ni­ka.


Kolorowe paski to pikuś. Do tego zwykle są animacje, najczęściej – zwłaszcza w Windows – dla mnie koszmarne. Mój XP ustawiony jest na wygląd a'la Win98. Z małymi zmianami kolorystycznymi wzorowanymi na BeOSie.
Z całym szcunkiem, nie bierz się za projektowanie interfejsów.
Z przyjemnością zobaczę okno zaprojektowane przez Ciebie, zgodnie z twoimi wskazówkami.
Okna dialogowe są jednak projektowane w Viscie pod Areo, warto byłoby to wziąść pod uwagę, wyglądaja wtedy jednak odrobinę czytelniej.
Kilka pozycji jest naprawdę wyssanych z palca (np. 4, uważam, że człowiek nieobyty z tym oknem i tak trochę czasu poświęci na odczytanie danych, osobie, która wie gdzie czego szukać układ przez Ciebie proponowany będzie tylko przeszkadzać i utrudniać)
Windows projektowany jest dla ZU, nie każdy załapie, że krzyżyk przerwie kopiowanie, a co dopiero paniczne naciskanie ESC.

Radzę spróbować sił na UX w jakiś projektach opensource. Tam dużo jest osób z podobnym doświadczeniem do Twojego, tzn. akademickim przygotowaniem itp. ale (bez urazy) bez odpowiedniej wiedzy socjologicznej, artystycznej itp.

Moim zdaniem najłatwiej jest wypisać, że coś jest siakie i owakie, ale każdy kto próbował zrobić coś lepszego wie, jakim to jest wyzwaniem.
Jeszcze raz podkreślam, że nie jest celem tego komentarza atak czy coś podobnego.
Ostatnio zauważyłem, że popularne jest pisanie postów itp. w mentorskim tonie. Po Twoim też odnoszę takie wrażenie. Lepiej nie ulegać tej modzie.
Co do kolorowego paska, z tego co wiem jest tam animacja, przydatna by stwierdzić, że okienko się nie zawiesiło i pliki są nadal kopiowane (przynajmniej dla zwykłego użytkownika).
Wybacz, ale jeszcze coś dodam. Na temat tego tonu mentorskiego. Zauważ, że większość tytułów Twoich postów zawiera tryb rozkazujący (przynajmniej tych ostatnich). Ja tu jestem dla fajnych tekstów, Twojej opini, dla tego co chcesz powiedzieć.
Nie pasuje mi zachowanie w stylu: wiem najlepiej, dzisiaj wam powiem jak projektować sygnalizację świetlną, jak projektować okna dialogowe, co robić z lusterkami itp.
To jest strona z tutorialami? poradnikami? receptami na lepsze życie dla wszystkich?

wybacz, jeśli to odpowiada reszcie Twoich czytelników i Tobie to ok. Czepiam się, ale czytam tego bloga od dawna, kiedyś chyba było trochę inaczej, nie wiem. Zresztą, po prostu pomyśl o tym. :)
Wolę takie nieco rozdmuchane okna niż wszystko upakowane byle jak najwięcej, gdyż dopiero wtedy staje się nieczytelne i niepraktyczne. I akurat to, że to są okna, umożliwia chowanie ich za innymi oknami. Jeśli ktoś i tak będzie czekał na zakończenie kopiowania, to nie ma większego znaczenia dla niego rozmiar okna (o ile nie jest absurdalnie duże), a jeśli chce zrobić coś innego, to i tak zrobi coś innego.

A jeszcze taka myśl, co do położenia przycisku "anuluj". Na ogól znajduje się w prawym dolnym rogu i lepiej niech tak będzie, bo jeśli za każdym razem ma być gdzie indziej albo czasami w ogóle nie być, to wylądujemy w świecie drobnych aplikacji (lub linuxa i aplikacji pod nim istniejących), gdzie każdy program ma swoją własną ideę dotyczącą przycisków. Raz tak, raz siak. A zamknięcie okna dla niektórych użytkowników wcale nie musi oznaczać przerwania kopiowania, ale jedynie schowanie i ukrycie.

Więc projektując interfejs użytkownika trzymałbym się zasady: więcej miejsca pomiędzy przyciskami, aby ułatwić ludziom znalezienie tego, czego szukają.
czytanie komentarzy od dołu(chronologicznie) nie jest intuicyjne.
Czyżby niezadowoleni studenci??
Czy może pokolenie róbta co chceta?