RSS

Krój pisma TrueType dla programistów

Liczba odsłon: 33

Znalezie­nie do­bre­go, nie­pro­por­cjo­nal­ne­go kro­ju pis­ma właś­ci­we­go dla pro­gra­mis­ty lub twór­cy stron WWW nie jest pros­te. Wiele kro­jów ma nie­zbyt mi­łe pro­por­cje zna­ków, zbyt ma­łe do­myśl­ne od­stę­py mię­dzy­wier­szo­we lub nie­wy­raź­ne li­te­ry. Biorąc pod uwa­gę, że edy­cja ko­du źród­ło­we­go pro­gra­mu lub tek­stu ar­ty­ku­łu nie mo­że po­le­gać na wal­ce ze zmę­cze­niem oczu oraz mo­zol­nym wy­szu­ki­wa­niu frag­men­tów treś­ci, prob­lem wy­bo­ru kro­ju pis­ma ura­sta do ran­gi pod­sta­wo­we­go.

Eksperymen­to­wa­łem z wie­lo­ma kro­ja­mi – ra­stro­wy­mi i wek­to­ro­wy­mi – jed­nak ostat­nio za­fa­scy­no­wał mnie dar­mo­wy krój Inconso­la­ta. Proporcje zna­ków już na pierw­szy rzut oka są do­sko­na­łe, li­te­ry są krąg­łe i czy­tel­ne, a zna­ki pros­te do roz­róż­nie­nia. Nie wy­stę­pu­je w ogó­le nę­ka­ją­cy pro­gra­mis­tów prob­lem po­do­bień­stwa zna­ków 0 i O oraz 1, Il. Jedynym, co psu­je nie­co ten do­sko­na­ły ob­raz, jest brak od­mia­ny po­gru­bio­nej.

Przykład wykorzystania kroju Inconsolata

Czapki z głów wo­bec Autora kro­ju. Mam szcze­rą na­dzie­ję, że rok 2010 bę­dzie prze­ło­mo­wy w za­kre­sie otwar­te­go, dar­mo­we­go li­ter­ni­ctwa. Systemy li­nuk­so­we od daw­na cier­pią na bra­ki w tym za­kre­sie, tchnąc w efek­cie ama­tor­szczy­zną wi­zu­al­ną. Inconso­la­ta zmie­nia ten trend, choć jest do­pie­ro pierw­szą ja­skół­ką; być mo­że ko­lej­ną bę­dzie, znaj­du­ją­cy się w ostat­nim sta­dium przy­go­to­wań, no­wy krój sys­te­mo­wy Ubuntu?


Czy ten font dobrze współpracuje z Win XP? Zainstalowałem plik .otf i w notatniku i na podglądzie wygląda brzydko:
http://images38.fotosik.pl/316/3db94441d4e7bbaa.png
Współpracuje, ale nie ma informacji o hintingu. Zatem bez ClearType pod Windows wygląda paskudnie, a z ClearType troszkę gorzej, niż w Linuksie, ale już przyzwoicie. Najlepiej będzie wyglądać przy 120 dpi i z ClearType.
A ja na przykład używam do kodowania tylko i wyłącznie czcionki DOSEGA