RSS

Statystyki botów i spamerów: wrzesień 2014

Liczba odsłon: 400

W kwiet­niu, nie­dłu­go po re­akty­wa­cji ser­wi­su, opi­sa­łem spo­sób uwia­ry­god­nie­nia sta­tys­tyk od­wie­dzin ser­wi­su. W od­ręb­nej ta­be­li ba­zy da­nych za­pi­sy­wa­ne są wszyst­kie adre­sy IP, z po­zio­mu któ­rych od­no­to­wa­łem od­wie­dzi­ny, któ­re nie ma­ją być wli­cza­ne do sta­tys­tyk (ge­ne­ro­wa­ne przez boty ska­nu­ją­ce Inter­net) oraz któ­re ma­ją się nie po­wtó­rzyć (ge­ne­ro­wa­ne przez spa­me­rów lub szkod­li­we boty).

Po pię­ciu mie­sią­cach ak­tyw­noś­ci ser­wi­su mo­gę przed­sta­wić pierw­sze pod­su­mo­wa­nie li­czeb­no­ści oby­dwu tych grup:

KategoriaLiczba wpi­sów
Neutralne boty inter­ne­to­we1 962
Spamerzy i szkod­li­we boty1 481

Szczerze mó­wiąc, spo­dzie­wa­łem się nie­co mniej­szych liczb. Blisko 3 500 adre­sów IP to spo­ro, a to, że mi­mo ana­li­zo­wa­nia tej ta­be­li przy każ­dym wejś­ciu na stro­nę szyb­kość dzia­ła­nia ser­wi­su jest cał­kiem nie­zła jest naj­lep­szym do­wo­dem na ja­kość obec­nie sto­so­wa­nych re­la­cyj­nych baz da­nych. Rozmiar zgro­ma­dzo­nych przeze mnie da­nych o od­wie­dza­ją­cych „czuć” je­dy­nie w mo­men­cie ge­ne­ro­wa­nia li­sty ostat­nich 30 od­wie­dzin: od­po­wied­nie złą­cze­nie, uwzględ­nia­ją­ce obec­nie 103 287 wi­zyt (śred­nio 20 000 wejść mie­sięcz­nie), jest rea­li­zo­wa­ne przez mój ser­wer w 5 se­kund.