RSS

Wstrzykiwanie zależności: wykład

Liczba odsłon: 193

W week­end mia­łem przy­jem­ność być za­pro­szo­nym na II Konferen­cję Kół Naukowych kie­run­ku za­ma­wia­ne­go Informa­ty­ka na Wydziale Elektrycz­nym Politech­ni­ki Śląskiej w Gli­wi­cach.

W cza­sie wi­zy­ty wy­gło­si­łem krót­ki wy­kład wpro­wa­dza­ją­cy w za­gad­nie­nie wstrzy­ki­wa­nia za­leż­noś­ci (DI, ang. de­pen­de­ncy in­ject­ion), w tym w spo­sób za­leż­ny od kon­tek­stu (CDI, ang. con­texts and de­pen­de­ncy in­ject­ion). Wykład miał za za­da­nie za­chę­cić do sto­so­wa­nia tych tech­nik skła­do­wych me­cha­niz­mu IoC (ang. in­ver­sion of con­trol) w tych sce­na­riu­szach, w któ­rych przy­no­si to ko­rzyś­ci, oraz za­pre­zen­to­wać roz­wią­za­nia w ję­zy­kach Java SE i EE oraz C i C++ umoż­li­wia­ją­ce reali­zac­ję wstrzy­ki­wa­nia za­leż­noś­ci z uwzględ­nie­niem kon­tek­stu.

Poniżej, dla za­in­te­re­so­wa­nych, za­miesz­czam pre­zen­tac­ję, któ­rą po­sił­ko­wa­łem się przy wy­kła­dzie.

II Konferencja Kół Naukowych