RSS

NetBeans 8.1

Liczba odsłon: 148

Kilka dni te­mu opu­bli­ko­wa­na zo­sta­ła wer­sja 8.1 śro­do­wis­ka pro­gra­mi­stycz­ne­go NetBeans. Wszyscy, któ­rzy uży­wa­ją te­go pa­kie­tu po­win­ni prze­te­sto­wać je­go no­we wy­da­nie.

Najwięk­sze zmia­ny do­ty­czą ob­słu­gi ję­zy­ka Java­Script. W szcze­gól­noś­ci, wpro­wa­dzo­ne zo­sta­ło wspar­cie dla ser­we­ra apli­kac­ji Node.js. Mniej zna­czą­ce roz­sze­rze­nia zo­sta­ły wpro­wa­dzo­ne do mo­du­łów pa­kie­tu od­po­wie­dzial­nych za two­rze­nie apli­kac­ji HTML, PHP, C++ i Java. Jednak i tu moż­na zna­leźć kil­ka mi­łych ak­cen­tów: pod­po­wia­da­nie skład­ni w pro­jek­tach Java dzia­ła te­raz za­uwa­żal­nie szyb­ciej.

Instalacja w śro­do­wis­ku Win­dows prze­bieg­ła bez­prob­le­mo­wo, a za­raz po uru­cho­mie­niu pro­gram za­im­por­to­wał wszyst­kie usta­wie­nia po­przed­niej wer­sji. Pozwala to mak­sy­mal­nie skró­cić czas prze­sto­ju pro­gra­mis­ty, któ­ry kil­ku­na­stu mi­nu­tach otrzy­mu­je śro­do­wis­ko go­to­we do pra­cy, z otwar­ty­mi ty­mi sa­my­mi pro­jek­ta­mi i usta­wio­ny­mi ty­mi sa­my­mi pa­ra­me­tra­mi edy­to­ra i pa­kie­tu uru­cho­mie­nio­we­go.

Nie wszyst­kie wa­dy NetBeans zo­sta­ły jesz­cze usu­nię­te. Pakiet zde­cy­do­wa­nie za wol­no się uru­cha­mia i jest zbyt po­dat­ny na nie­spo­dzie­wa­ne prze­sto­je w dzia­ła­niu i po­gar­sza­nie się wy­daj­noś­ci przy dłuż­szej pra­cy. Podpowia­da­nie skład­ni jest zbyt moc­no za­leż­ne od wy­daj­noś­ci dys­ku twar­de­go, a pra­ca pro­gra­mu an­ty­wi­ru­so­we­go lub de­frag­men­ta­cja dys­ku mo­gą w za­sa­dzie unie­moż­li­wić dzia­ła­nie te­go me­cha­niz­mu. Nie moż­na też ko­rzy­stać z czcio­nek ra­stro­wych (co aku­rat jest ogra­ni­cze­niem ca­łe­go śro­do­wis­ka Swing). Nie zmie­nia to fak­tu, że NetBeans jest względ­nie lek­kim, pros­tym w ob­słu­dze i wy­so­ce zin­te­gro­wa­nym śro­do­wis­kiem do two­rze­nia apli­kac­ji.