RSS

Lista Top16

Liczba odsłon: 117

Lubię sta­tys­ty­kę. Dlatego po­now­nie uru­cho­mi­łem w Świecie Owo­ców stro­nę za­wie­ra­ją­cą li­stę naj­częś­ciej czy­ta­nych ar­ty­ku­łów z mo­je­go ser­wi­su. Oczywiś­cie, jak na in­for­ma­ty­ka przy­sta­ło, li­sta obej­mu­je okrąg­łą licz­bę 10hex po­zyc­ji (czy­li 16 dzie­sięt­nie).

Tego ty­pu li­stę pro­wa­dzi­łem już kie­dyś, przed czte­ro­let­nią przer­wą w pi­sa­niu i koń­czą­cym ją opra­co­wa­niem no­wej sza­ty gra­ficz­nej ser­wi­su. Teoretycz­nie mógł­bym wy­ko­rzys­tać zgro­ma­dzo­ne wte­dy da­ne i utrzy­mać ciąg­łość sta­tys­tyk. Zdecydowa­łem jed­nak, że nic się nie sta­nie, je­że­li zacz­nę li­cze­nie od no­wa. Po pierw­sze, od wy­ze­ro­wa­nia sta­tys­tyk mi­nęło wy­star­cza­ją­co du­żo cza­su, by ilość zgro­ma­dzo­nych da­nych sta­ła się cał­kiem spo­ra, a ko­lej­ność naj­częś­ciej czy­ta­nych ar­ty­ku­łów — wia­ry­god­na. Po dru­gie, cza­sem war­to zer­wać z prze­szłoś­cią i zo­ba­czyć, ja­kie arty­ku­ły sta­ły się po­pu­lar­ne po kil­ku la­tach.

Pierwsze miej­sce wciąż zaj­mu­je tekst z za­le­ce­nia­mi co do użyt­ko­wa­nia ba­terii li­to­wo-jo­no­wych. Co cie­ka­we, tyl­ko nie­ca­ła po­ło­wa ar­ty­ku­łów na liś­cie to tek­sty no­we, na­pi­sa­ne w cią­gu ostat­nich dwóch lat. Oznacza to, że lu­dzie wciąż wy­szu­ku­ją mo­je star­sze tek­sty lub ma­ją za­pi­sa­ne do nich od­noś­ni­ki.

Przy okaz­ji, no­wy spo­sób mie­rze­nia licz­by od­wie­dzin da­je mi moż­li­wość ge­ne­ro­wa­nia li­sty po­pu­lar­noś­ci ar­ty­ku­łów w za­da­nym okre­sie. Dawniej każ­de wy­świet­le­nie ar­ty­ku­łu by­ło po pros­tu za­pi­sy­wa­ne w ba­zie da­nych w krot­ce te­go ar­ty­ku­łu (licz­nik cał­ko­wi­to­licz­bo­wy). Obecnie od­wie­dzi­ny są re­jest­ro­wa­ne w od­dziel­nej re­lac­ji i po­wią­za­ne z iden­ty­fi­ka­to­rem ar­ty­ku­łu, adre­sem IP oraz da­tą i cza­sem wy­świet­le­nia stro­ny. Dzięki te­mu mo­gę na­ka­zać stwo­rze­nie ra­por­tu za­wie­ra­ją­ce­go na przy­kład li­stę naj­po­pu­lar­niej­szych ar­ty­ku­łów wy­świet­la­nych w 2015 ro­ku.