RSS

Emulator Windows… dla Windows

Liczba odsłon: 166

W cza­sach, gdy pierw­sze 32-bi­to­we wer­sje Micro­soft Win­dows mu­sia­ły wal­czyć o ak­cep­tac­ję ryn­ku, do­sko­na­ła ob­słu­ga 16-bi­to­wych apli­kac­ji Win­dows 3.x by­ła ko­niecz­noś­cią. Później prze­sta­ło to być prio­ry­te­tem, aż w koń­cu 64-bi­to­we wa­rian­ty Win­dows cał­ko­wi­cie po­rzu­ci­ły zgod­ność z 16-bi­to­wym ko­dem.

Nie by­ło to cał­ko­wi­cie bez­bo­les­ne. Niektóre 32-bi­to­we pa­kie­ty opro­gra­mo­wa­nia za­wie­ra­ją wciąż stan­dar­do­we, 16-bi­to­we pro­gra­my in­sta­la­cyj­ne. Nawet naj­now­sze 64-bi­to­we wer­sje sys­te­mu Win­dows za­wie­ra­ją za­tem kod wy­kry­wa­ją­cy ta­kie przy­pad­ki i umoż­li­wia­ją­cy prze­pro­wa­dze­nie in­sta­lac­ji. To jed­nak wy­ją­tek od re­gu­ły: nor­mal­nych 16-bi­to­wych pro­gra­mów Win­dows nie da się już uru­cho­mić.

Oczywiś­cie, prob­lem ten moż­na roz­wią­zać. Za po­mo­cą pa­kie­tu DOSBox moż­na uru­cho­mić praw­dzi­we Win­dows 3.1 w oknie. Podobny efekt – z prak­tycz­nie do­wol­ną już wer­sją Win­dows – moż­na uzys­kać za po­mo­cą ma­szyn wir­tu­al­nych ty­pu Oracle VirtualBox, VMware czy Micro­soft VirtualPC. Wszystko to wy­ma­ga jed­nak stwo­rze­nia cał­ko­wi­cie od­dziel­ne­go śro­do­wis­ka pra­cy, ze swo­im na­rzu­tem wy­daj­no­ścio­wym oraz prob­le­ma­mi z wy­mia­ną da­nych.

Prosta aplikacja uruchomiona w emulatorze
Źródło: hackernoon.com

A gdy­by tak tłu­ma­czyć wszyst­kie od­wo­ła­nia Win16 na ich od­po­wied­ni­ki z Win64, a kod pro­gra­mów inter­pre­to­wać we­wnątrz nor­mal­ne­go 64-bi­to­we­go pro­ce­su Win­dows? Tą dro­gą po­sta­no­wił pójść Brad Robinson i za­brał się za pi­sa­nie war­stwy emu­lu­ją­cej Win­dows 3.x. Co wię­cej, po­sta­no­wił opi­sać pro­wa­dzo­ne pra­ce w po­sta­ci se­rii szcze­gó­ło­wych, fas­cy­nu­ją­cych ar­ty­ku­łów.

Zachęcam do lek­tu­ry, a szcze­gól­nej uwa­dze po­le­cam po­dejś­cie Autora do kwestii tes­to­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia. Wysiłek po­nie­sio­ny na stwo­rze­nie te­stów mu­siał być ogrom­ny, jed­nak na pew­no nie by­ła to pra­ca stra­co­na.


Ostatni link jest martwy
Ten pod tekstem "opisać prowadzone prace"? Jak najbardziej działa. Jeżeli był martwy, to tylko chwilowo z winy zewnętrznej strony WWW.