RSS

Spotkanie IT T@lk: częste błędy w projektach

Liczba odsłon: 186

Informatyk, by się roz­wi­jać, mu­si in­we­sto­wać w po­zna­wa­nie no­wych prob­le­mów oraz roz­wią­zań. Z tą myś­lą za­re­jes­tro­wa­łem się na or­ga­ni­zo­wa­ne przez fir­mę Capgemini Polska spot­ka­nie z cyk­lu IT T@lk.

Spotkanie od­by­ło się 27 kwiet­nia w Spencer Bistro & Cafe przy ul. Sokol­skiej w Katowi­cach. Prowadzi­li je Antonina Kordeusz (trans­ition lead) oraz Jakub Masny (project team ma­na­ger).

Spotkanie Capgemini
Prowadzą­cy spot­ka­nie Capgemini IT T@lk

Prowadzą­cy roz­po­czę­li od trwa­ją­cej nie­ca­łą go­dzi­nę częś­ci wy­kła­do­wej. W jej trak­cie przed­sta­wi­li czte­ry pro­jek­ty, któ­re za­koń­czy­ły się nie­po­wo­dze­niem lub du­żo mniej­szym suk­ce­sem, niż po­cząt­ko­wo ocze­ki­wa­no. Omówili też spo­so­by, ja­kie moż­na by­ło za­sto­so­wać, by za­bez­pie­czyć się przed po­raż­ką lub ogra­ni­czyć jej skut­ki:

  1. Micro­soft Zune (2006): brak stra­tegii na czas przed i po wpro­wa­dze­niu pro­duk­tu,
  2. Samsung Galaxy Note 7 (2016): nie­wy­star­cza­ją­ce te­sty pro­duk­tu oraz poś­piech przy pró­bach usu­nię­cia prob­le­mu,
  3. Pokemon Go (2016): brak przy­go­to­wa­nia do suk­ce­su, wsłu­cha­nia się w ocze­ki­wa­nia użyt­kow­ni­ków oraz wi­zji roz­wo­ju pro­duk­tu zgod­nej z ty­mi ocze­ki­wa­nia­mi,
  4. Win­dows Vista (2007): brak rze­tel­nej in­for­mac­ji oraz edu­ka­cji użyt­kow­ni­ków, nie­zbęd­nych w przy­pad­ku sys­te­mu tak róż­ne­go w uży­ciu od po­przed­ni­ków oraz sku­pie­nie mar­ke­tin­gu na do­tych­cza­so­wych wy­ni­kach ryn­ko­wych, a nie na po­zy­tyw­nych ce­chach pro­duk­tu.

Wnioski z prze­ana­li­zo­wa­nych przy­pad­ków by­ły na­stę­pu­ją­ce:

Po za­koń­cze­niu częś­ci wy­kła­do­wej uczest­ni­cy wzię­li udział w war­szta­tach. Pięć grup pro­jek­to­wych otrzy­ma­ło opi­sy róż­nych pro­duk­tów, któ­re za­koń­czy­ły się nie­po­wo­dze­niem. Zadaniem grup by­ło po­sta­wie­nie się w sytu­acji kie­row­ni­ków pro­jek­tów na pół ro­ku przed pre­mie­rą da­ne­go pro­duk­tu, opra­co­wa­nie przy­kła­do­wej stra­tegii na czas przed i po pre­mie­rze (w po­sta­ci 10-15 ak­cji) oraz osza­co­wa­nie ry­zy­ka pro­jek­tu (3-4 czyn­ni­ki ry­zy­ka). Każdy pro­jekt zo­stał na­stęp­nie za­pre­zen­to­wa­ny oraz prze­dy­sku­to­wa­ny z pro­wa­dzą­cy­mi oraz po­zo­sta­ły­mi uczest­ni­ka­mi spot­ka­nia.

Spotkanie by­ło wed­ług mnie bar­dzo po­ży­tecz­ne i po­rząd­ko­wa­ło in­for­mac­je o spo­so­bach ra­dze­nia so­bie z przy­go­to­wa­niem pro­jek­tu, osza­co­wa­niem ry­zy­ka oraz utrzy­ma­niem pro­jek­tu po fa­zie wdro­że­nia, co po­zwa­la okreś­lić za­rów­no kosz­ty reali­zac­ji pro­jek­tu, jak i częs­to igno­ro­wa­ne kosz­ty po­wdro­że­nio­we (gwa­ran­cja). Choć sam pra­cu­ję obec­nie głów­nie ja­ko archi­tekt opro­gra­mo­wa­nia i pro­gra­mis­ta, wie­dza o tym, jak za­pla­no­wać pro­jekt i za­rzą­dzać w nim ry­zy­kiem na pew­no przy­da mi się dziś oraz na ko­lej­nych eta­pach roz­wo­ju za­wo­do­we­go. Mam też na­dzie­ję, że na Śląsku bę­dą or­ga­ni­zo­wa­ne ko­lej­ne te­go ty­pu spot­ka­nia i szko­le­nia.