RSS

SpreadIT 2017 już w tę sobotę

Liczba odsłon: 178

W so­bo­tę 18 lis­to­pa­da w bu­dyn­ku Wydziału Auto­ma­ty­ki, Elektro­ni­ki i Informa­ty­ki Politech­ni­ki Śląskiej w Gli­wi­cach (ul. Akade­mic­ka 16) od­bę­dzie się kon­fe­ren­cja SpreadIT.

SpreadIT 2017

Trzy te­ma­ty prze­wod­nie kon­fe­ren­cji to:

Wykłady bę­dą się od­by­wa­ły rów­no­leg­le w pię­ciu au­lach, dzię­ki cze­mu każ­dy bę­dzie mógł wy­brać cie­ka­wią­ce go za­gad­nie­nia bez ko­niecz­noś­ci cze­ka­nia lub oglą­da­nia „na si­łę” wy­kła­du nie le­żą­ce­go w za­kre­sie za­in­te­re­so­wań (choć trze­ba przy­znać, że cza­sem skut­ki te­go są bar­dzo po­zy­tyw­ne). Pomiędzy wy­kła­da­mi zor­ga­ni­zo­wa­ne bę­dą krót­kie przer­wy ka­wo­we, a na za­re­jes­tro­wa­nych uczest­ni­ków ma cze­kać piz­za oraz drob­ne upo­min­ki.

O ile nic mi nie prze­szko­dzi, pla­nu­ję obec­ność na SpreadIT. Wybrałem też już wstęp­nie pre­zen­tac­je, któ­re chciał­bym og­ląd­nąć (choć ze wzglę­du na rów­no­leg­łość nie­któ­rych, na pew­no nie bę­dę na wszyst­kich wy­mie­nio­nych):

Zachęcam do uczest­nic­twa. Choć re­je­stra­cja jest już zam­knię­ta, o ile bę­dą wol­ne miej­sca bę­dzie moż­na po­dob­no wejść bez wcześ­niej­sze­go za­pi­sy­wa­nia się na kon­fe­ren­cję — choć nie moż­na wte­dy li­czyć na po­da­run­ki i po­czę­stu­nek.