RSS

Jak za starych czasów: nakładka na klawiaturę

Liczba odsłon: 138

Stali Czytelnicy mo­je­go blo­ga pew­nie wie­dzą, że od po­nad mie­sią­ca jes­tem dum­nym po­sia­da­czem kla­wia­tu­ry IBM Model M. Jedną z jej cha­rak­te­rys­tycz­nych cech jest spo­ry wy­stęp u gó­ry obu­do­wy, któ­ry moż­na wy­ko­rzys­tać na przy­kład do prze­cho­wy­wa­nia dłu­go­pi­su. W prze­szłoś­ci to miej­sce wy­ko­rzy­sty­wa­no jed­nak i w in­nym ce­lu: do umiesz­cza­nia szab­lo­nów, na któ­rych moż­na by­ło opi­sać ope­rac­je przy­po­rząd­ko­wa­ne do kla­wi­szy funk­cyj­nych w ja­kimś pro­gra­mie. Postanowi­łem w ra­mach eks­pe­ry­men­tu przy­go­to­wać ta­ki szab­lon we włas­nym za­kre­sie.

Pisanie na kla­wia­tu­rze Model M to cu­dow­ne, uza­leż­nia­ją­ce uczu­cie. Początko­wo pi­sa­nie mę­czy, gdyż si­ła za­dzia­ła­nia na­cis­ku jest więk­sza, niż w ty­po­wej kla­wia­tu­rze z gu­mo­wy­mi kap­tur­ka­mi czy na­wet sty­ka­mi me­cha­nicz­ny­mi. Wystar­czy jed­nak przy­zwy­czaić pal­ce do nie­co zwięk­szo­ne­go wy­sił­ku i na­uczyć się nie ude­rzać z du­żej wy­so­koś­ci, lecz de­li­kat­nie su­nąć pal­ca­mi na po­zio­mie kla­wi­szy, by pi­sać du­żo szyb­ciej, bez­błęd­nie i względ­nie ci­cho.

Powoduje to, że kla­wia­tu­ry świet­nie uży­wa się za­rów­no przy pi­sa­niu du­żej iloś­ci tek­stu (książ­ki lub ar­ty­ku­łu na stro­nę WWW), jak i przy pro­gra­mo­wa­niu. Środowiska pro­gra­mi­stycz­ne to bar­dzo skom­pli­ko­wa­ne apli­kac­je, ste­ro­wa­ne za po­mo­cą roz­bu­do­wa­nych me­nu. Sięganie za każ­dym ra­zem po mysz, by wy­brać właś­ci­wą po­zyc­ję by­ło­by jed­nak bar­dzo nie­wy­god­ne. Programi­ści to le­ni­we isto­ty: chcą, by naj­waż­niej­sze funk­cje by­ły uru­cha­mia­ne kom­bi­nac­ja­mi kla­wi­szy, a auto­rzy śro­do­wisk pro­gra­mis­tycz­nych – sa­mi zresz­tą pro­gra­miś­ci – ro­zu­mie­ją to i da­ją im ta­ką moż­li­wość.

Tak uru­cha­mia­nych funk­cji jest jed­nak co naj­mniej kil­ka­dzie­siąt i trud­no jest za­pa­mię­tać wszyst­kie po­trzeb­ne kom­bi­nac­je. Pomaga­ją w tym na­kład­ki na kla­wia­tu­rę, umiesz­cza­ne na jej obu­do­wie nad rzę­dem kla­wi­szy funk­cyj­nych. Opisują one zna­cze­nie tyl­ko dwu­na­stu kla­wi­szy funk­cyj­nych, jed­nak mo­gą uwzględ­niać ich kom­bi­nac­je z kla­wi­sza­mi mo­dy­fi­ka­to­rów Shift, ControlAlt. Dzięki te­mu zwal­nia­ją z ko­niecz­noś­ci pa­mię­ta­nia wie­lu, częs­to bar­dzo do sie­bie po­dob­nych skró­tów kla­wi­szo­wych.

Projekt

Pierwszy pro­jekt nie uwzględ­niał żad­ne­go kon­kret­ne­go pro­gra­mu. Zmierzyłem od­stę­py mię­dzy kla­wi­sza­mi funk­cyj­ny­mi, do­pa­so­wa­łem wy­mia­ry do kart­ki for­ma­tu A4 i na­ry­so­wa­łem w pro­gra­mie gra­ficz­nym (Libre­Office Draw) szab­lon uwzględ­nia­ją­cy wy­cię­cia na po­szcze­gól­ne gru­py kla­wi­szy funk­cyj­nych oraz po­dział­kę poz­wa­la­ją­cą wpi­sać zna­cze­nie każ­de­go kla­wi­sza na­ciś­nię­te­go sa­mo­dziel­nie oraz w po­łą­cze­niu z kla­wi­sza­mi Shift, Control, Alt oraz jed­no­cześ­nie ShiftControl (to dość po­pu­lar­ne po­łą­cze­nie).

Projekt szab­lo­nu wy­dru­ko­wa­łem i zgrub­nie wy­cią­łem by spraw­dzić, jak wy­glą­da na­ło­żo­ny na kla­wia­tu­rę i czy bę­dzie fak­tycz­nie przy­dat­ny.

Oczywiś­cie, w tak przy­go­to­wa­ny szab­lon moż­na ręcz­nie wpi­sać opi­sy kom­bi­nac­ji kla­wi­szy. Dużo lep­szy efekt uzys­ka się jed­nak umiesz­cza­jąc tekst na sa­mym pro­jek­cie i dru­ku­jąc wer­sję od ra­zu do­sto­so­wa­ną do właś­ci­we­go pro­gra­mu.

NetBeans

Ponie­waż naj­częś­ciej wy­ko­rzys­ty­wa­nym przeze mnie śro­do­wis­kiem pro­gra­mi­stycz­nym jest ostat­nio NetBeans, po­sta­no­wi­łem przy­go­to­wać szab­lon ściś­le do­pa­so­wa­ny właś­nie do nie­go. Używanie skró­tów kla­wi­szo­wych – a śro­do­wis­ko de­fi­niu­je ich bar­dzo du­żo – jest klu­czem do spraw­ne­go, efek­tyw­ne­go wy­ko­rzys­ta­nia NetBeans. Poszczegól­ne gru­py skró­tów są bar­dzo po­dob­ne do sie­bie i róż­nią się je­dy­nie kla­wi­sza­mi-mo­dy­fi­ka­to­ra­mi, łat­wo za­tem o po­mył­kę.

Szablon przy­go­to­wa­łem na pod­sta­wie ofi­cjal­ne­go ze­sta­wie­nia przed­sta­wia­ją­ce­go więk­szość stan­dar­do­wych kom­bi­nac­ji. Wygląda on na­stę­pu­ją­co:

Przygotowany szablon nakładki na klawiaturę

Gotowy plik szab­lo­nu w for­ma­cie Libre­Office Draw jest do­stęp­ny do po­bra­nia. Każdy po­sia­dacz Model M mo­że go zmo­dy­fi­ko­wać we włas­nym za­kre­sie, do­sto­so­wać do uży­wa­ne­go opro­gra­mo­wa­nia, wy­dru­ko­wać i uży­wać.

Drukujemy

Po wy­dru­ko­wa­niu, szab­lon trze­ba usztyw­nić. Pierwszy eg­zem­plarz na­klei­łem w tym ce­lu na wie­lo­warst­wo­wą tek­tu­rę z pu­deł­ka. Nie był to jed­nak naj­szczęś­liw­szy po­mysł: trud­no by­ło wy­ciąć otwo­ry na kla­wi­sze funk­cyj­ne, a tek­tu­ra po­sma­ro­wa­na kle­jem tyl­ko z jed­nej stro­ny wy­gię­ła się lek­ko. Ponadto, tek­tu­ra ta­ka jest od­por­na tyl­ko w jed­nym kie­run­ku i bar­dzo szyb­ko de­for­mu­je się wzdłuż kar­bo­wa­nia prze­kład­ki:

Pierwsza wersja nakładki

Kolejny eg­zem­plarz szab­lo­nu na­klei­łem za­tem na du­żo cień­szą, jed­no­warst­wo­wą tek­tu­rę. Aby unik­nąć od­kształ­ce­nia, dru­gą stro­nę tek­tur­ki rów­nież oklei­łem pa­pie­rem.

Druga wersja nakładki

Takie wy­ko­na­nie oka­za­ło się du­żo bar­dziej este­tycz­ne i funkcjo­nal­ne. Mimo to, gdy­bym miał uży­wać te­go szab­lo­nu na co dzień, zde­cy­do­wał­bym się na dal­sze drob­ne zmia­ny:

Pod­su­mo­wa­nie

Nakładki na kla­wia­tu­rę wciąż mo­gą być przy­dat­nym ele­men­tem wy­po­sa­że­nia kom­pu­te­ra. Zamiast pa­mię­tać wszyst­kie skró­ty kla­wi­szo­we lub się­gać po mysz, gdy za­cho­dzi po­trze­ba wy­wo­ła­nia jed­nej z rza­dziej wy­ko­rzys­ty­wa­nych funk­cji, wy­star­czy zerk­nąć na na­kład­kę.

W daw­nych cza­sach na­kład­ki ta­kie by­ły pro­du­ko­wa­ne prze­my­sło­wo i ce­cho­wa­ły się wy­so­ką ja­koś­cią i uży­tecz­noś­cią. Moja zo­sta­ła wy­ko­na­na me­to­da­mi do­mo­wy­mi ja­ko eks­pe­ry­ment. Aby by­ła w peł­ni uży­tecz­na, mu­sia­ła­by zo­stać wy­koń­czo­na z du­żo więk­szą dba­ło­ścią o szcze­gó­ły i sta­ran­noś­cią.

Stosowa­nie ta­kich na­kła­dek jest moż­li­we rów­nież w przy­pad­ku kla­wia­tur in­nych, niż Model M. Największym prob­le­mem mo­że być spo­sób mon­ta­żu: no­we kla­wia­tu­ry ma­ją naj­częś­ciej wąs­kie obra­mo­wa­nie i nie da­ją wy­star­cza­ją­ce­go pod­par­cia na­kład­ce.

Pozosta­je py­ta­nie, czy w cza­sach gra­ficz­nych inter­fej­sów użyt­kow­ni­ka, wy­świet­la­ją­cych skró­ty kla­wi­szo­we w roz­wi­ja­nym me­nu pro­gra­mu, sto­so­wa­nie na­kład­ki jest sen­sow­ne. Zdania mo­gą być bar­dzo po­dzie­lo­ne: jed­ni bę­dą się śmiać z tek­tu­ry na­ło­żo­nej na obu­do­wę kla­wia­tu­ry, in­ni zaś uzna­ją to za świet­ny po­mysł.

Warto też pod­kre­ślić, że bar­dzo po­dob­ny po­mysł za­sto­so­wa­ła fir­ma Apple w naj­now­szym wy­da­niu kom­pu­te­ra MacBook Pro. Wyświet­lacz do­ty­ko­wy umiesz­czo­ny nad kla­wia­tu­rą peł­ni ro­lę za­rów­no kla­wi­szy funk­cyj­nych, jak i dyna­micz­ne­go, w peł­ni in­ter­ak­tyw­ne­go opi­su zna­cze­nia tych kla­wi­szy. Otwartym po­zos­ta­je py­ta­nie, czy bar­dziej uży­tecz­ny jest ta­ki, dość kosz­tow­ny, wy­świet­lacz, czy śmiesz­nie ta­nia tek­tur­ka.