RSS

Powiadomienia YouTube w czytniku RSS

Artykuł dostępny również w językach:
Liczba odsłon: 214

Czy chcesz wie­dzieć jak naj­szyb­ciej, na któ­rym ka­na­le i w któ­rej liś­cie od­twa­rza­nia YouTube po­ja­wi­ły się no­we fil­my war­te obej­rze­nia? Możesz to oczy­wiś­cie zro­bić bez­po­śred­nio ze stro­ny głów­nej YouTube, a na­wet za­sub­skry­bo­wać ka­nał i na­ka­zać wy­sy­ła­nie po­wia­do­mień e-mail za każ­dym ra­zem, gdy zo­sta­nie do­da­ny film. Jeżeli jed­nak no­wo­ści publi­ko­wa­ne w Inter­ne­cie prze­glą­dasz w czyt­ni­ku RSS, wy­god­nie by­ło­by użyć te­go sa­me­go na­rzę­dzia do ob­ser­wo­wa­nia ulu­bio­nych se­rii fil­mów.

Na szczęś­cie ser­wis YouTube udo­stęp­nia pros­te i pub­licz­ne API po­zwa­la­ją­ce po­brać li­stę naj­now­szych fil­mów opu­bli­ko­wa­nych w ra­mach wska­za­ne­go ka­na­łu lub li­sty od­twa­rza­nia w for­mie stru­mie­nia RSS, moż­li­we­go do uży­cia w do­wol­nym stan­dar­do­wym czyt­ni­ku. W po­niż­szym tekś­cie znaj­dziesz in­for­mac­ję, jak sko­rzys­tać z tej moż­li­woś­ci.

Za po­mo­cą ofi­cjal­ne­go GUI YouTube mo­że­my otrzy­my­wać po­wia­do­mie­nia o po­ja­wia­niu się no­wych fil­mów w ra­mach wy­bra­nych sub­skryp­cji ka­na­łów. Czasem jed­nak bar­dziej niż ca­łe ka­na­ły in­te­re­su­ją nas po­je­dyn­cze li­sty od­twa­rza­nia (ang. play­list). Na szczęś­cie YouTube udo­stęp­nia API po­bie­ra­ją­ce stru­mień RSS za­wie­ra­ją­cy naj­now­sze po­zyc­je w ra­mach ka­na­łu lub li­sty o wska­za­nym iden­ty­fi­ka­to­rze. Jedynym prob­le­mem jest wy­do­by­cie te­go iden­ty­fi­ka­to­ra i przy­go­to­wa­nie właś­ci­we­go adre­su URI dla czyt­ni­ka RSS.

W przy­pad­ku ka­na­łów, adre­sem usłu­gi zwra­ca­ją­cej RSS jest:

https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=identyfikator

Pierwszym przy­kła­dem bę­dzie ka­nał użyt­kow­ni­ka Jan Beta, po­świę­co­ny ret­ro-elek­tro­ni­ce i sta­rym kom­pu­te­rom. Jeżeli za po­mo­cą wy­szu­ki­war­ki YouTube od­szu­ka­my ka­nał „Jan Beta”, otrzy­ma­my na­stę­pu­ją­cy URI:

https://www.youtube.com/channel/UCftUpOO4h9EgH0eDOZtjzcA

Identyfika­to­rem ka­na­łu jest w tym przy­pad­ku, jak łat­wo się moż­na do­myś­lić, UCftUpOO4h9EgH0eDOZtjzcA. Wystar­czy za­tem wy­ge­ne­ro­wać od­noś­nik:

https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UCftUpOO4h9EgH0eDOZtjzcA

i po­dać go ja­ko źród­ło in­for­mac­ji w swo­im ulu­bio­nym czyt­ni­ku RSS, aby otrzy­my­wać po­wia­do­mie­nia o opu­bli­ko­wa­niu każ­de­go no­we­go fil­mu na tym ka­na­le.

Drugim, trud­niej­szym przy­kła­dem bę­dzie ka­nał użyt­kow­ni­ka The 8-bit Guy, o bar­dzo po­dob­nej te­ma­ty­ce. Niestety, w tym przy­pad­ku adres URI ka­na­łu zbu­do­wa­ny jest z wy­ko­rzys­ta­niem naz­wy kon­ta użyt­kow­ni­ka i nie za­wie­ra iden­ty­fi­ka­to­ra wy­ma­ga­ne­go przez API. Wystar­czy jed­nak roz­po­cząć od­twa­rza­nie do­wol­ne­go fil­mu, by w stop­ce, pod ty­tu­łem fil­mu, zna­leźć w od­noś­ni­ku do ka­na­łu po­trzeb­ne nam da­ne:

Identyfika­to­rem ka­na­łu jest za­tem UC8uT9cgJorJPWu7ITLGo9Ww, a od­noś­nik do stru­mie­nia RSS in­for­mu­ją­ce­go o naj­now­szych fil­mach na tym ka­na­le bę­dzie miał po­stać:

https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id=UC8uT9cgJorJPWu7ITLGo9Ww

Dużo cie­kaw­sza jest moż­li­wość two­rze­nia stru­mie­ni z po­wia­do­mie­nia­mi o po­ja­wia­niu się no­wych fil­mów na kon­kret­nych li­stach od­twa­rza­nia. Oczywiś­cie, jes­teś­my w tym za­kre­sie za­leż­ni od sa­mo­dys­cyp­li­ny i stop­nia or­ga­ni­za­cji twór­ców, gdyż nie wszys­cy za­da­ją so­bie trud dzie­le­nia swo­ich dzieł na li­sty te­ma­tycz­ne i publi­ko­wa­nia no­wych fil­mów od ra­zu w ra­mach właś­ci­wej li­sty. Jeżeli jed­nak ma­my do czy­nie­nia z su­mien­nym, uwiel­bia­ją­cym po­rzą­dek twór­cą, za po­mo­cą od­noś­ni­ka:

https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?playlist_id=identyfikator

mo­że­my po­bie­rać stru­mień RSS dla kon­kret­nej li­sty. Odczytanie iden­ty­fi­ka­to­ra li­sty jest na szczęś­cie bar­dzo pros­te, gdyż jest on po­da­ny bez­po­śred­nio w od­noś­ni­ku do li­sty publi­ko­wa­nym na stro­nie YouTube:

Zatem stru­mień RSS od­po­wia­da­ją­cy liś­cie od­twa­rza­nia „Com­mo­dore History” znaj­du­je się pod adre­sem:

https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?playlist_id=PLfABUWdDse7Y6LLPlfsHKcvBCgqaudzVY

W po­rów­na­niu do funkcjo­nal­noś­ci do­stęp­nej bez­po­śred­nio z po­zio­mu ser­wi­su, po­da­na po­wy­żej me­to­da ma dwie pod­sta­wo­we za­le­ty:

Ponadto, z punk­tu wi­dze­nia or­ga­ni­za­cji cza­su, in­te­grac­ja po­wia­do­mień w jed­nym miej­scu ma bar­dzo du­że zna­cze­nie, gdyż po­wo­du­je ogra­ni­cze­nie licz­by czyn­ni­ków roz­pra­sza­ją­cych w cza­sie pra­cy i po­zwa­la efek­tyw­nie wy­ko­rzys­tać chwi­lę za­re­zer­wo­wa­ną na prze­gląd­nię­cie naj­now­szych in­for­mac­ji.

Mam na­dzie­ję, że przed­sta­wio­na me­to­da przy­da się Wam, choć zda­ję so­bie spra­wę, że czyt­ni­ki RSS nie są – nie­ste­ty – po­pu­lar­ną ka­te­go­rią opro­gra­mo­wa­nia.