RSS

Awarie komputera a kondensatory

Liczba odsłon: 628

Niespodzie­wa­ne po­now­ne uru­cho­mie­nia kom­pu­te­ra, błę­dy zgła­sza­ne przez apli­kac­je, za­wie­sza­nie się sys­te­mu opera­cyj­ne­go i prob­le­my z uru­cho­mie­niem ma­szy­ny po przer­wie w pra­cy — to naj­częst­sze ob­ja­wy usz­ko­dze­nia kon­den­sa­to­rów elek­tro­li­tycz­nych.

Źródło: commons.wikimedia.org

Kondensato­ry peł­nią funk­cję ma­ga­zy­nu ener­gii, ni­we­lu­jąc nag­ły wzrost za­po­trze­bo­wa­nia na prąd po­wsta­ją­cy przy zwięk­sza­niu ob­cią­że­nia pro­ce­so­ra (szcze­gól­nie za­raz po je­go uru­cho­mie­niu). Spadek ich po­jem­noś­ci zwięk­sza wy­ma­ga­nia wo­bec za­si­la­cza, któ­ry – je­że­li jest sła­bej ja­koś­ci – mo­że nie po­do­łać ob­cią­że­niu lub ulec awarii. Po pew­nym cza­sie na­wet do­bry za­si­lacz prze­sta­je wy­star­czać i kom­pu­ter prze­sta­je się uru­cha­miać.

Uszkodzone kon­den­sa­to­ry elek­tro­li­tycz­ne po­znać po wi­docz­nym od gó­ry den­ku. Sprawny ele­ment ma den­ko ideal­nie płas­kie i czys­te, błysz­czą­ce me­ta­licz­nie. Uszkodzony jest lek­ko spuch­nię­ty, ma wy­brzu­szo­ne lub pęk­nię­te den­ko, a w skraj­nych przy­pad­kach wy­cie­ka z nie­go brą­zo­wa­wa ciecz po­kry­wa­ją­ca den­ko i ścian­ki kon­den­sa­to­ra. Uszkodze­niu mo­gą ule­gać kon­den­sa­to­ry we wszyst­kich pod­zes­po­łach kom­pu­te­ra, jed­nak naj­częś­ciej prob­lem do­ty­czy pły­ty głów­nej (szcze­gól­nie kon­den­sa­to­rów w oko­li­cy prze­twor­nic na­pię­cia i gniaz­da pro­ce­so­ra) oraz sa­me­go za­si­la­cza.

Naprawa jest pros­ta: gdy po­ja­wią się pierw­sze ob­ja­wy usz­ko­dze­nia na­le­ży wy­mie­nić wszyst­kie, na­wet na pierw­szy rzut oka nie­uszko­dzo­ne kon­den­sa­to­ry elek­tro­li­tycz­ne. Kosztuje to kil­ka­naś­cie zło­tych, a za­po­bie­ga znisz­cze­niu pro­ce­so­ra, do któ­re­go do­cho­dzi częs­to po osta­tecz­nej awarii ele­men­tów. Należy tyl­ko pa­mię­tać, by ku­po­wać wy­łącz­nie kon­den­sa­to­ry ka­te­gorii Low-ESR, o ta­kiej sa­mej po­jem­noś­ci zna­mio­no­wej i o tym sa­mym lub wyż­szym mak­sy­mal­nym na­pię­ciu pra­cy.

Lepiej jed­nak za­po­bie­gać niż le­czyć. Kondensato­ry ule­ga­ją awarii z po­wo­du ni­skiej ja­koś­ci za­si­la­nia, wy­so­kiej tem­pe­ra­tu­ry pra­cy i ni­skiej kla­sy ele­men­tów. O ile na to ostat­nie nie ma się częs­to więk­sze­go wpły­wu, war­to dbać o pra­wid­ło­we wen­ty­lo­wa­nie obu­do­wy (by w środ­ku nie gro­ma­dzi­ło się ciep­łe po­wiet­rze). Należy też uni­kać ta­nich za­si­la­czy po­da­ją­cych za­ni­żo­ne, za­szu­mio­ne na­pię­cie i po­zba­wio­nych filt­rów za­bez­pie­cza­ją­cych ele­men­ty kom­pu­te­ra przed za­kłó­ce­nia­mi prze­no­szo­ny­mi z sie­ci i awaria­mi sa­me­go za­si­la­cza.


W pierwszej chwili, na zdjęciu, zobaczyłam słoiki z pokrywkami do dołu ;))
Jak ktoś zamierza powymieniać we własnym zakresie kondensatory, to niech nie próbuje ich wylutowywać, bo można całkowicie zniszczyć płytę główną. Wystarczy powyginać kilka razy uszkodzony kondensator, aż sam "wyjdzie” zostawiając wyprowadzenia na laminacie. Do tych wyprowadzeń należy przylutować nowy kondensator, zwracając uwagę na polaryzację.
Nie jest tak źle. Dobrze nagrzana lutownica, krótkie luty i dużo cierpliwości, a nic złego się nie stanie. Można też obciąć lub urwać wyprowadzenia starego kondensatora, a wtedy wylutowanie nóżek nie stanowi najmniejszego problemu (a wlutowanie nowych najczęściej nie jest już takie trudne).
Mam nowy komputer 5-miesiecy w pracy i co jakis czas mi się tak bez uprzedzenia resetuje a potem sie włącza bez problemu. Wymieniłem poprzedni dysk do padł system (pewno od tych resetów) ale to nic nie pomogo dalej gasnie . Czy to te kondziory czy może coś innego (młody sprzęt nowe kondensatory)
Mogą być kondensatory (oglądnąć trzeba), ale bardziej prawdopodobne są inne przyczyny (zasilacz, pamięci, temperatury). Polecam artykuł „Diagnostyka komputera PC” w dziale Sprzęt.