RSS

Powrót do standardów

Liczba odsłon: 8

Od jakiegoś czasu głów­na strona mojego ser­wisu inter­neto­wego nie przecho­dziła bez­błędnie testów wykony­wanych walida­torem HTML. Pierwszym powo­dem było wprowa­dzenie sys­temu ukry­wania adresów e-mail osób komentu­jących poszcze­gólne wpisy: znacz­nik zamyka­jący </a> był umiesz­czony wprost w kodzie, lecz znacz­nik otwiera­jący <a> genero­wany był dyna­micznie za po­mocą kodu Java­Script (co „ogłu­piało” wali­dator). Druga przy­czyna była bardziej skompliko­wana i poważ­niej­sza: kod służący do auto­matycz­nego two­rzenia kapita­lików z pierwszych wyrazów wiado­mości czasem nie rozpoz­nawał znacz­ników HTML i nie­pop­rawnie przeplatał ele­menty języka.

Dzisiaj postano­wiłem ponownie uzyskać pełną zgod­ność ze standar­dami. Dyna­miczna gene­racja znacznika zamykają­cego </a> umożliwiła poz­bycie się fałszywych komuni­katów o błędach, wynika­jących z ukry­wania adresów pocz­towych. Z kolei mechanizm two­rzenia kapita­lików został wyłączony do czasu usu­nięcia błędów lub zmiany formy graficznej serwisu.


O, to prawie na temat bedzie komentarz – zamiast mejla. Od kilku-kilkunastu dni przestał mi się ładować feed http://www.grush.one.pl/feed.php pod Firefoxem (zarówno 2.0.0.6 jak i 3.0.5) Z całym szacunkiem, ośmielam się podejrzewać, że przyczyna jest gdzieś po Twojej stronie. Czy mógłbyś uprzejmie zerknąć i sprawdzić (jeśli ten komentarz Ci nie pasuje to usuń). Ukłony,
/b.
Już powinno być w porządku.
Po zmianach w kodzie w IE 6.0 przedziwnie otwiera wpisy ze strony głównej. Przed zmianami to była jedna kolumna z wierszami, a teraz to wygląda jakby komórka tabeli była tworzona w komórce.
Teraz wszystko OK.