RSS

W Windows nie ma tacek ani zasobników

Liczba odsłon: 52

Obszar powiadomieńW pyta­niach poja­wia­ją­cych się na gru­pach dysku­syj­nych, a do­ty­czą­cych ikon wyświet­la­nych przez system Win­dows na pas­ku za­dań obok ze­ga­ra często prze­wija się wy­raz tray. Przykła­dami ta­kich py­tań mogą być: [...] stra­ciła mi się ikon­ka z traya [...] czy też [...] jak zmini­mali­zo­wać okno pro­gramu do traya [...]. Czasem – choć doty­czy to głów­nie poważ­niej­szych opra­co­wań – ta nie­ele­ganc­ka kalka języ­kowa jest zastę­po­wa­na swoj­skim „za­sob­nik syste­mowy”. Prob­lem w tym, że ten ob­szar paska za­dań abso­lut­nie nie nosi nazwy tray.

Dosko­nale wy­jaś­nia to Ray­mond Chen w swoim blogu. W cza­sie pro­jek­to­wa­nia in­ter­fejsu użyt­kow­ni­ka Win­dows 95 eks­pery­men­to­wa­no z ideą paska zawie­ra­ją­cego widok fol­de­rów, który fak­tycz­nie naz­wano „tacką” czy „zasob­ni­kiem" (ang. tray):

Zasobnik systemowy

Szybko – kilka kom­pi­lacji póź­niej – zrezyg­no­wa­no jed­nak z tego po­mysłu, umiesz­cza­jąc u dołu ek­ranu zna­ny nam świet­nie do dzi­siaj pasek pre­zen­tu­ją­cy listę otwar­tych okien. Dokumen­tacja zos­tała przegląd­nię­ta i zmo­dy­fi­ko­wana; prze­ga­piono jed­nak jeden klu­czowy ele­ment, któ­rym był pro­gram systray.exe przed­sta­wia­jący się na liś­cie urucho­mio­nych pro­ce­sów właś­nie jako System Tray.

Poprawna naz­wa obsza­ru paska za­dań koło zegar­ka to notifi­cation area, czyli ob­szar powia­do­mień.


Hm, ale jeszcze w polskiej wersji Windows 98SE (bo takiej długo używałem), pamiętam, że systray.exe meldował się właśnie jako "zasobnik systemowy" — pod taką nazwą zapisywał się w rejestrze/autostarcie.
Tak. To właśnie pozostałość po tym jednym miejscu, w którym zostawiono nieopatrznie System Tray. Potem ciągnięto to już do samego końca i tłumaczono w wersjach lokalizowanych.