RSS

Pół miliona odwiedzin

Liczba odsłon: 34

500000 odwiedzinDosłownie przed chwi­lą Świat Owo­ców zo­stał od­wie­dzo­ny przez pół­milio­no­we­go czy­tel­ni­ka.

Cztery i pół ro­ku po­trze­bo­wa­łem, by z prak­tycz­nie nic nie zna­czą­cej stro­ny WWW publi­ko­wa­nej w dar­mo­wych ser­wi­sach hos­tin­go­wych stwo­rzyć por­tal in­for­ma­tycz­ny wciąż nie wiel­ki i nie po­wszech­nie zna­ny, ale już re­gu­lar­nie od­wie­dza­ny i w pa­ru miej­scach cy­to­wa­ny. Choć sta­tys­ty­ki czy­tel­nic­twa nie wy­glą­da­ją aż tak po­zy­tyw­nie – częs­to­tli­wość od­wie­dzin od kil­ku­nas­tu mie­się­cy stoi na nie­zmien­nym po­zio­mie – to wie­rzę, że dal­sza roz­bu­do­wa ser­wi­su po­zwo­li po­ko­nać i ten prob­lem.

W naj­bliż­szym cza­sie – o ile obo­wiąz­ki po­zwo­lą – pla­nu­ję po­wtór­nie zmie­nić for­mę gra­ficz­ną ser­wi­su i udos­ko­na­lić je­go struk­tu­rę lo­gicz­ną. Niektóre ele­men­ty no­we­go ukła­du już wi­dać, choć nie funkcjo­nu­ją lub wy­da­ją się du­pli­ko­wać ist­nie­ją­cą funkcjo­nal­ność (na przy­kład ta­gi, któ­ry­mi opa­try­wa­ny jest każ­dy no­wy wpis).

Mam na­dzie­ję, że za dwa, naj­da­lej trzy la­ta bę­dę mógł świę­to­wać Wasze milio­no­we od­wie­dzi­ny.


Graficznie, odkąd ja odwiedzam serwis jest prosto, skromnie schludnie, przejrzyście i bardzo czytelnie. Bez zbędnych animowanych wodotrysków, ruchomych menu i innych flash-y niepotrzebnie zjadających moc obliczeniową i cierpliwość użytkowników, a czego wszechobecny zalew można obserwować w Sieci – "Lepsze wrogiem dobrego". Wszystko na swoim miejscu i wszystko można w prosty sposób odnaleźć. Niemniej zostanie zaproponowana nowa wersja, będzie można porównać do aktualnej i wtedy w pełni się wypowiedzieć.