RSS

Święta, święta i po świętach

Liczba odsłon: 271

ChoinkaLub też „świę­ta, świę­ta i po ses­ji”, jak to ma­wia­ją stu­den­ci. Rozpoczęła się bo­wiem zi­mo­wa ses­ja eg­za­mi­na­cyj­na, któ­ra dla wie­lu ozna­cza trzy ty­god­nie nie­ludz­kiej nau­ki i stre­su zwią­za­ne­go z za­li­cza­niem przed­mio­tów, zda­wa­niem egza­mi­nów i ocze­ki­wa­niem na wy­ni­ki, dla mnie jed­nak jest prze­de wszyst­kim cza­sem od­ra­bia­nia za­leg­łoś­ci.

Wcześniej ta­kim cza­sem by­ły Święta Bożego Narodze­nia. Gdyby nie ten ty­dzień oder­wa­nia od co­dzien­nych obo­wiąz­ków zwią­za­nych z za­ję­cia­mi dy­dak­tycz­ny­mi, nie prze­trwał­bym chy­ba po­cząt­ku stycz­nia. Wbrew włas­nym po­sta­no­wie­niom nie wy­ko­rzys­ta­łem ani dnia na przy­go­to­wy­wa­nie ma­teria­łów do publi­kac­ji na ła­mach Świata Owo­ców; ca­ły wol­ny czas po­świę­ci­łem przy­go­to­wy­wa­niu za­dań i wy­kła­dów na trzy ty­god­nie stycz­nia. Opłaciło się: choć mój blog świe­cił pust­ka­mi, przy­naj­mniej nie na­ro­bi­łem so­bie ol­brzy­mich za­leg­łoś­ci w pra­cy.

Pierniczki świąteczne Miałem też tro­chę cza­su dla sie­bie, dzię­ki cze­mu – po rocz­nej przer­wie – mog­łem zno­wu przy­go­to­wać „tra­dy­cyj­ne” świą­tecz­ne pier­ni­ki. Efekt wi­dać po pra­wej. Zapewniam — by­ły do­sko­na­łe (uwierz­cie na sło­wo).

Mam na­dzie­ję, że te­raz, w no­wym ro­ku i ze świe­żym za­pa­sem cza­su i sił, bę­dę w sta­nie zno­wu – po blis­ko pół­to­ra­mie­sięcz­nej przer­wie – po­pro­wa­dzić Świat Owo­ców. Tematów i ma­teria­łów mam przy­go­to­wa­nych mnóst­wo; wszyst­ko, cze­go trze­ba, to chę­ci i okaz­ji, by prze­mie­nić je w war­toś­cio­we arty­ku­ły i wpi­sy blo­gu. Muszę mieć tyl­ko na­dzie­ję, że zbli­ża­ją­cy się no­wy se­mestr – a w nim trzy po raz pierw­szy pro­wa­dzo­ne przed­mio­ty – nie obcią­ży mnie na ty­le, bym znów nie był zdol­ny do pro­wa­dze­nia ser­wi­su.

Życzcie mi du­żo szczęś­cia i jak naj­wię­cej wol­ne­go cza­su.