2

Szef kuchni poleca

Stanisław Marek Królak
Felieton otwie­ra­ją­cy. Zawiera in­for­mac­ję o prob­le­mach z cza­so­wym wy­da­wa­niem mie­sięcz­ni­ka oraz za­chę­tę do prze­czy­ta­nia kil­ku naj­waż­niej­szych ar­ty­ku­łów nu­me­ru.
3

Zabiegi magiczne

Marek Młynarski
Felieton opi­su­ją­cy prob­le­my zwią­za­ne z wy­da­wa­niem pis­ma w wa­run­kach zmian go­spo­dar­czych i hi­per­inf­lac­ji. Porusza też kwe­stie zwią­za­ne z nie­istnie­ją­cą w za­sa­dzie ochro­ną praw autor­skich, co­raz sil­niej od­dzia­łu­ją­ce na pol­ski ry­nek opro­gra­mo­wa­nia.
3

Bez scenariusza

Grzegorz Eider
Felieton od­no­szą­cy się do po­pu­lar­ne­go w pew­nym okre­sie twier­dze­nia, że pol­ski ry­nek kom­pu­te­ro­wy jest ideal­ną reali­zac­ją wol­ne­go ryn­ku w okre­sie trans­for­ma­cji ustro­jo­wej i gos­po­dar­czej. Krytyka tej te­zy oraz dość pe­sy­mi­stycz­ne spoj­rze­nie na moż­li­wą przy­szłość.
4

Na 10 dni przed drukiem

Marek Młynarski
5

Stawiamy na ewolucję

Tomasz Zieliński
6

Rodzina Kronos

Marek Car, Andrzej Popławski
7

Rodzi się smok...

Tadeusz Wilczek, Tomasz Zieliński
8

Komputeryzujemy się

Krzysztof Matey
9

Terminator Terminologiczny [25]

Stanisław Marek Królak
Felieton w ra­mach sta­łe­go cyk­lu po­świę­co­ne­go czys­toś­ci pol­skiej no­men­kla­tu­ry in­for­ma­tycz­nej. Odcinek wa­ka­cyj­ny, po­świę­co­ny po­wtó­rze­niu pew­nych wcześ­niej po­ru­sza­nych kwestii i przy­ta­cza­ją­cy przy­kła­dy nie­pra­wid­ło­we­go sto­so­wa­nia ob­cych wy­ra­zów w sytu­acji ist­nie­nia pol­skich od­po­wied­ni­ków.
9

Nowości

Przemysław Wnuk, (mc)
11

Postaci mikroświata: Heinz Nixdorf

(mc)
11

Czytaj!

Stanisław Marek Królak
11

Mikro Historicus

Krzysztof Matey
Opis i recenzja jednego z programów nagrodzonych w ramach konkursu Mikro Historicus: „Miasto Historii” autorstwa Jacka Jurczyka.
12

Drugi ruch głową

Michał Setlak
13

Od Wildcata do QuickCata

Jacek Szelożyński
14

Listy

15

Z taśmy na dyskietkę

Witold R. Rudolf
17

Komputer dla medyka [5]

Ryszard Tadeusiewicz, Andrzej Izworski
18

Gry do peceta [2]

Przemysław Wnuk
19

Nasze programy

Krzysztof Matey
20

POKE n,∞

Grzegorz Czapkiewicz
21

Piąty do brydża

Leszek Rudak
22

Klub mistrzów Komputera

Leszek Rudak, Marcin Jędrzejewski
23

Forum

28

Wirusy atakują [1]

Andrzej Kadlof
30

Relacyjne bazy danych

Krzysztof Walczak
33

Trzy wymiary na płaszczyźnie

Piotr Suchomski
36

Coś nowego w menu programu AutoCAD

Zbigniew Blewoński
37

Od kamienia do... DTP

Małgorzata Luzińska, Zenon Rudak
38

Jeszcze mniejszy PC

Zenon Rudak
40

Test Komputera: monitor Packard Bell

Zenon Rudak
42

Plotery [1]

Zbigniew Blewoński
45

Automatyzacja pomiarów

Jacek Nogala, Jolanta Peryt, Marek Peryt, Lech Proboszcz, Mirosław Świniarski