Wirtualna biblioteka czasopism IT

Podstawowym celem istnienia Biblio­teki jest uczczenie osób, które rozwi­jały popularną prasę informa­tyczną w Polsce w czasach, gdy domowa komputery­zacja była jeszcze w powi­jakach. To dzięki Nim wiedza o mikro­kom­pu­terach rozpowszech­niała się, znaj­dując coraz więcej chętnych na przygodę z informatyką.

Drugim celem jest ułat­wienie poszuki­wania arty­kułów znajdu­jących się w archi­wal­nych wyda­niach czasopism Komputer, Mikroklan i – w przysz­łości – być może innych. Dzięki wirtualnej biblio­tece osoby poszuku­jące infor­macji na jakiś temat z przesz­łości mogą łatwo odszukać interesu­jący je artykuł bez werto­wania wielu­dziesięciu zeszytów czaso­pism kartka po kartce. Wbrew pozorom w czaso­pismach sprzed dwudziestu lat znajduje się więcej pożytecz­nych dzisiaj infor­macji niż w niektórych aktualnie sprzeda­wanych wydawnictwach!

Trzecim celem jest udostęp­nia­nie tekstów arty­kułów zamiesz­cza­nych w starych numerach niektórych czaso­pism informa­tycz­nych. Z powodu braku czasu i moty­wacji nie przewi­duję przeno­szenia wszystkich arty­kułów ze wszystkich posia­da­nych przeze mnie zeszytów czaso­pism, mam zamiar jednak powoli acz konsek­wentnie uzupeł­niać tę bazę wiedzy. Jeżeli bardzo potrze­bujesz któregoś z archi­wal­nych tekstów, a nie ma go jeszcze w bazie, skon­taktuj się ze mną, a najprawdo­po­dobniej w wolnej chwili dopiszę go i udostępnię.