RSS
Radosław Sokół

Radosław Sokół

Progra­mista, elektro­nik, specja­lista od sprzętu komputero­wego oraz adminis­trator sieci kompute­rowych. Bezwzględ­ny przeciwnik progra­mistów idących na łat­wiznę i zwolen­nik silnej opty­mali­zacji sys­temów opera­cyjnych i apli­kacji. Promotor wysokiej klasy opro­gramo­wania darmo­wego oraz open-source, wal­czący zarazem z fana­tyzmem ze strony wszystkich zwalcza­jących się obozów progra­mowych (Windows vs. Linux) i sprzę­towych (Intel vs. AMD). Wieczny pesy­mista, widzący w przysz­łości rynku IT zbyt wiele ciemnych stron.

Kontakt: